Παρεχόμενες υπηρεσίες

Η Εταιρεία μας παρέχει ελεγκτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητος πρός όλες τίς οικονομικές μονάδες. Ειδικώτερα παρέχει:

α. Ετησίους τακτικούς ελέγχους ανωνύμων εταιρειών (αε), εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (επε), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών(ικε) καί νομικών προσώπων - μή κερδοσκοπικού χαρακτήρος - ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου συμφώνως προς τις διατάξεις τής ελληνικής νομοθεσίας.

β. Φορολογικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες σέ όλα τά φορολογικά αντικείμενα, ήτοι εις την φορολογία εισοδήματος, φόρον προστιθέμενης αξίας, παρακρατούμενων φόρων, χαρτόσημον κλπ. Εκδίδοντας προς τούτο ετήσιο πιστοποιητικόν φορολογικής συμμορφώσεως, το οποίον προβλέπεται από το άρθρον 65Α του κώδικος φορολογικής διαδικασίας (νυν νόμος 4987/2022).

γ. Ελέγχους ενδοομιλλικών συναλλαγών, εφαρμογής των ελληνικών και διεθνών λογιστικών προτύπων.

δ. Εκτιμήσεις αξιών επιχειρήσεων και οικονομικούς ελέγχους διά μετασχηματισμούς επιχειρήσεων, ήτοι συγχωνεύσεις, μετατροπές, αποσχίσεις εκμεταλλεύσεων και κλάδων συμφώνως προς τίς διατάξεις τών νόμων 4601/2019, 2166/1993 και του νομοθετικού διατάγματος 1297/1972 εν συνδυασμώ τών απαλλακτικών φορολογικών διατάξεων τού κώδικος φορολογία εισοδήματος (ν. 4172/2013) και λοιπών απαλλακτικών φορολογικών διατάξεων.

ε. Ειδικούς διαχειριστικούς και οικονομικούς ελέγχους διά τήν εισαγωγήν τών ανωνύμων εταιρειών εις τό χρηματιστήριον αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α).

στ. Ειδικούς ελέγχους επενδυτικών σχεδίων ως εγκεκριμένοι ελεγκτές του Υπουργείου Αναπτύξεως και Επενδύσεων.

ζ. Ειδικούς ελέγχους οικονομικών λογαριασμών και κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δια ερευνητικούς και λοιπούς σκοπούς.