Παρεχόμενες υπηρεσίες

Η εταιρεία μας παρέχει ελεγκτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητος προς όλες τις οικονομικές μονάδες. Ειδικότερα παρέχει τις εξής:

 • Ετήσιους τακτικούς ελέγχους που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία και παραλλήλως, με τους ελέγχους οικονομικής διαχειρίσεως διενεργεί φορολογικούς ελέγχους και εκδίδει ετήσια φορολογικά πιστοποιητικά, τα οποία προβλέπονται από το άρθρον 65Α του Κώδικος Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013).

 • Οικονομικούς ελέγχους - εκτιμήσεις αξίας επιχειρήσεων.

 • Οικονομικούς ελέγχους για μετασχηματισμούς επιχειρήσεων (συγχωνεύσεις, μετατροπές, αποσχίσεις κλάδων, κ.λ.π.).

 • Ειδικούς διαχειριστικούς ελέγχους.

 • Οικονομικούς ελέγχους για εισαγωγή μετοχών ανωνύμων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.).


 • Φορολογικές υπηρεσίες


 • Συμβουλές σε εξειδικευμένα φορολογικά θέματα (Κ.Φ.Ε, Φ.Π.Α., ΕΛΠ, Χαρτοσήμου)

 • Φορολογικές συμβουλές για εξαγορές ή συγχωνεύσεις, αναπτυξιακά προγράμματα.


 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες


 • Οικονομικών καταστάσεων κατά τα ΔΠΧΑ, ΔΛΠ και ΕΛΠ.

 • Εκτιμήσεων αξίας επιχειρήσεων

 • Εξαγορών - Συγχωνεύσεων - Αποσχίσεων

 • Ευρωπαϊκών προγραμμάτων